БАКН - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ" с ЕИК 175408974 по своя инициатива и на основание чл. 26 ЗЮ ЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на сдружението на 14 май 2024г., от 14.30 часа в гр. София, ул. ''Д-р Любен Русев" № 1, зала „Професор Ганчо Ганев", при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2023г.
2. Приемане на баланса и финансовите отчети на сдружението за 2023 г.;
3. Приемане на годишен доклад по смисъла на Закона за счетоводството за дейността на сдружението за 2023 г.;
4. Приемане на бюджет на сдружението за 2024 година;
5. Разглеждане на предложения на Управителния съвет по молби за приемане на нови членове;
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.24, ал. 1 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден, 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете на сдружението, които са се явили.

Акад. проф. д-р ИВАН МИЛАНОВ, д.м.н.,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ“


Уважаеми колеги,
Oт името на Българска асоциация по клинична неврофизиология, Адитус и Софарма, имаме удоволствието да Ви поканим на Осми национален конгрес по ЕМГ, ЕП и ТМС.
Конгресът ще се проведе в периода 12 - 14 април 2024 г., в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.
Моля, попълнете формата в приложения линк:
https://emg.eventdesignbg.com/

Краен срок за регистрация: 31.03.2024 г.

Очаквайте предварителна научна програма по електронна поща в началото на месец март.

Ако имате интересен случай, който бихте искали да представите, пишете на д-р Шокова sisishok@abv.bg или на доц. Богданова dessislava_bogdanova@abv.bg.

За повече информация, можете да се обърнете към:

Петьо Петков
Адитус
М: (+359) 888322657
E-mail: aditus@einet.bg

Милен Тасмаджиев
Софарма
М: (+359) 882663638
E-mail: MTasmadzhiev@sopharma.bg
и/или Вашия регионален представител от Софарма

Лучия Кроснева
Ивент Дизайн ЕООД
М: (+359) 88 4665226 и тел: 02/ 950 2666
E-mail: lkrosneva@eventdesignbg.com

International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN)


Уважаеми колеги, нашата Българска асоциация по клинична неврофизиология вече е пълноправен член на голямото семейство на Международната федерация по клинична неврофизиология IFCN.

Всички наши членове, след регистрация, могат да участват в различни инициативи на IFCN и имат достъп до списание Clinical Neurophysiology.