БАКН - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ“

(Приет на учредително събрание на 22 септември 2007 г., изм. и допълнен с решения на Общото събрание на сдружението, проведено на 14.09.2018 г., изменен и допълнен с решения на Общото събрание на сдружението, проведено на 07.04.2023 г.)