БАКН - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

Членският внос е месечен и размерът му се определя с решение на общото събрание. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася.